Başvuru Formu Aydınlatma Metni

 

Sayın Veri Sahibi,

GENEL OTO TİC. VE SAN. A.Ş.’ye 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ilgili kişi olarak başvuru yapıyorsunuz. GENEL OTO TİC. VE SAN. A.Ş. Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak temel hedeflerimizden birisidir. Sayın İlgili Kişi, 6698 sayılı kanunda ilgili kişi için şu ifade kullanılmıştır: “Kanunda kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmek için “ilgili kişi” ifadesi kullanılmıştır. Korunması gereken kişi, düzenlemenin tanımlar kısmında açıkça belirtildiği üzere “gerçek kişi”dir.”

Aydınlatma Metninin Amacı ve GENEL OTO TİC. VE SAN. A.Ş.

Veri Sorumlusu Olarak Konumu:
GENEL OTO TİC. VE SAN. A.Ş. Olarak kişisel verilerin korunması kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. maddesindeki aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla bu metni hazırlamış bulunuyoruz. Gerekli görülmesi durumunda bu aydınlatma metni güncellenecektir.

 

İlgili Kişi Başvurusunda Gerçek Kişilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı:
GENEL OTO TİC. VE SAN. A.Ş. Yasalar çerçevesinde amaçla kısıtlı olmak üzere, ilgili kişi başvurularında, başvuru ile ilgili kimlik teyidi yapabilmek, ilgili kişi başvurularını değerlendirip sonuçlandırabilmek, ilgili kişi ile iletişim kurabilmek için işleyecektir. Gerekli hallerde ilgili kişi başvurusu ile ilgili bazı kişisel verileriniz Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve diğer yetkili makam ve kurumlara bilgi verebilmek amacıyla bazı aktarılacaktır. İlgili kişi başvurusu için alınan kişisel verileriniz kanunlara uygun olan süreler içinde imha edecektir. Bu imha süreleri KVKK Yönetim Sistemi dokümanları içinde yer almaktadır.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz, matbu ortamlar, elektronik ortamlar, web sayfası, e-posta gibi ortamlar üzerinden kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak toplanabilmektedir. Bu kişisel veriler İş Kanunu gereği, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu gereği, Türk Ticaret Kanunu gereği, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi ilgili diğer yasa ve mevzuat gereği toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin ifası için, kanunlarda öngörülmesi halinde; bir hukuki yükümlülüğün yerin getirilmesi amacıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir. Bu faaliyet için işlenmiş olan kişisel veriler Bilgi Güvenliği Uzmanlarımıza, KVKK danışmanlarımıza, kurum avukatlarımıza, KVKK Komitemize ve gerekli hallerde KVKK Kurumuna aktarılabilecektir.

 

GENEL OTO TİC. VE SAN. A.Ş. Olarak Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerimiz:
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur. Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır. Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.

 

Kişisel Veri Sorumlusu Olarak İlgili kişilerin Hakları:
Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamıyla İlgili Olmak Üzere İlgili Kişi ile İletişim:
Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri, ilgili kişiler tarafından http://www.geneloto.com.tr/kvkk/ adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. GENEL OTO TİC. VE SAN. A.Ş. ile İlgili kişilerin söz konusu taleplerini değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

 

Hukuki ilişki sona erdiğinde veya ilgili kanunlara göre zaman aşımı süresi dolduğunda bu başvuru kayıtları güvenli bir şekilde silinecektir.

 

İlgili Kişi Başvurusunda Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Lütfen başvurunuzun içeriğini açık, net, sade bir şekilde belirtiniz. Başvurunuzu mail ile gönderecekseniz konu kısmına “KVKK İlgili Kişi Başvurusu”, eğer posta ile veya noterden başvuracaksanız zarfın üzerine “KVKK İlgili Kişi Başvurusu” yazmayı unutmayınız.

 

Başvuru Yapacağınız Veri Sorumlusunun Kimliği ve Açık Adresi
GENEL OTO TİC. VE SAN. A.Ş. Ahi Evran Caddesi Rentaş İş Merkezi 34398 Maslak - İstanbul - Türkiye

 

 

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

Ad/Soyad: ……………………………………………………...........................................................................................................................................

T.C. Kimlik No: ………………………………………………............................................................................................................................................

Başvurunuzun Konusu: …………………………………………………………………………..........................................................................................

Başvuru Tarihi: ………………………............................................................................................................................................................................

Genel Oto ile İş İlişkiniz: …………………………………………………………………………........................................................................................

Başvurunuzun Özeti :

……………………………………………………………………………………………………….........................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….........................................................................................

Başvurunuzun Detayı/Açıklaması:

……………………………………………………………………………………………………….........................................................................................

..........................................................................................................

imza

 

×